600-588-112

kontakt@beataadamczyk.pl

 • Home
 • Regulamin konkursu na platformie Instagram – Beata Adamczyk “Przygotuj swój salon na dzień kobiet” (Luty, 2023)

Regulamin konkursu na platformie Instagram – Beata Adamczyk “Przygotuj swój salon na dzień kobiet” (Luty, 2023)


REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Przygotuj swój salon na dzień kobiet. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest: Beata Adamczyk Beauty Management ul. Smoleńska 82; 03-528 Warszawa.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na platformie Instagram.
 3. Konkurs jest przeprowadzany w okresie od dnia 1.02.2023 do 15.02.2022 godz. 12:00.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, nie jest pracownikiem organizatora,nie jest członkiem rodziny organizatora, jest obserwuje profil organizatora na platformie Instagram, na którym odbywa się konkurs.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: udostępnienie posta konkursowego na Storiesi i oznaczenie profilu użytkownika, wpisanie w komentarzu pod postem konkursowym nazwy swojego salonu i zaproszenie do zabawy 2 znajomych.
 3. Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt

§ 3 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest Indywidualna Konsultacja Biznesowa o wartości 400 zł netto.
 2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który otrzyma najwięcej polubień swojego komentarza.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Instagram w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć przez komunikator w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu za pomocą e-maila lub wiadomości na Instagramie, na adres wskazany przez Laureata, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez organizatora.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.